Algemene voorwaarden

KS Maatschappelijke zetel Elsene, 1050 Brussel, België;

Telefoonnummer +32 477 917 547; E-mailadres info@greystore.be
BTW BE465.492. 310

Algemene verkoopsvoorwaarden voor producten die verkocht worden in de Grey Store

Datum van de laatste update 18/03/2020

Artikel 1 - Doel

De huidige voorwaarden regelen de verkoop door de firma KS Company van designmeubelen en accessoires.


Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (BTW en andere belastingen van toepassing op de dag van de bestelling), tenzij anders vermeld en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

In geval van een bestelling naar een ander land dan België, bent u de invoerder van het (de) betrokken product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van KS Company. Zij zijn voor uw rekening en vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties van uw land. Wij raden u aan om over deze aspecten navraag te doen bij uw lokale autoriteiten.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro.

KS Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van KS Company tot de volledige betaling van de prijs.

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.


Artikel 3 - Bestellingen

U kunt een bestelling plaatsen:

Detail de gekozen termen, bijvoorbeeld:

Op het internet: www.greystore.be
De contractuele informatie wordt in het Engels weergegeven en wordt ten laatste bij de validatie van uw bestelling bevestigd.

KS Bedrijf behoudt zich het recht voor om een betaling niet te registreren en een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, en meer in het bijzonder in geval van een leveringsprobleem of in geval van moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling.


Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling die op de website www.greystore.be verschijnt, houdt de naleving van deze algemene voorwaarden in. Elke bevestiging van een bestelling houdt in dat u zich volledig en volledig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden houdt, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard.

U verklaart dat u volledig op de hoogte bent van deze gegevens.

De orderbevestiging is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde handelingen te accepteren.

Een samenvatting van de informatie van uw bestelling en van deze Algemene Voorwaarden wordt u in PDF-formaat gecommuniceerd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.


Artikel 5 - Betaling

Het feit dat u uw bestelling valideert, houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling van uw aankopen gebeurt met een kredietkaart via het beveiligde systeem van Stripe.

De kaart wordt pas gedebiteerd wanneer de bestelling wordt verzonden. In geval van gesplitste leveringen worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Consumentenwet beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.

De herroeping moet gebeuren in de originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies). In deze context is uw verantwoordelijkheid betrokken. Eventuele schade die bij deze gelegenheid aan het product wordt toegebracht, kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht wordt geschonden.

De retourkosten zijn voor uw rekening.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal KS Company de betaalde bedragen binnen 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en via dezelfde betaalwijze als bij de bestelling terugbetalen.

EXCEPTIES BIJ HET RECHT VAN TERUGTREKKEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van het Wetboek van Consumentenzaken is het herroepingsrecht niet van toepassing op :

De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke toestemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
De levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
De levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen.
De levering van goederen die na levering door de consument niet zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.
De levering van goederen die, na levering en naar hun aard, onafscheidelijk zijn vermengd met andere artikelen;
De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan 30 dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde bij het sluiten van de overeenkomst afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument niet zijn verzegeld.
De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van overeenkomsten betreffende abonnementen op dergelijke publicaties.
Overeenkomsten die worden gesloten op een openbare veiling.
De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke verzaking aan zijn herroepingsrecht.


Artikel 7- Beschikbaarheid


Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de website www.greystore.be en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Voor niet-voorraadgebonden producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail informeren. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankbetaling gedaan.


Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de periode die is aangegeven op de validatiepagina van de bestelling.

In geval van vertraging in de verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de mogelijke gevolgen voor de aan u aangegeven levertijd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft u bij een te late levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren volgens de voorwaarden van artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenzaken. Indien u in de tussentijd het product ontvangt, zullen wij overgaan tot terugbetaling van het product en de verzendkosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenzaken.

In geval van levering door een transporteur kan KS Company niet aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de klant na meerdere voorstellen voor afspraken.


Artikel 9 - Garantie

Al onze producten genieten de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie van verborgen gebreken, voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle claims, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies...).

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht van artikel 6.


Artikel 10 - Verantwoordelijkheid

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving die van kracht is. KS Company kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de producten of diensten die u van plan bent te bestellen, in te voeren of te gebruiken.

Verder kan KS Company niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van misbruik van het gekochte product.

KS Onderneming kan uiteindelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.


Artikel 11 - Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van dit contract is de Franse taal. Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.Alle elementen van de website www.greystore.be zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom vanKS Company. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KS CompanyKS Company behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig voor het beheer van uw bestelling en voor de verbetering van de diensten en informatie die wij u toesturen.

Ze kunnen ook worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals de bedrijven die belast zijn met de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 hebt u het recht om alle nominatieve informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks op de website in te zien, te corrigeren en te bestrijden.Artikel 14 - Archivering van het bewijs van aankoop
KS Bedrijf zal aankooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.